Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

● Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
● Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
● При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването наличните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорнизадължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:

● установяване на самоличността Ви;
● управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
● изготвяне на предложение за сключване на договор;
● изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
● за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събирамедължимите суми за ползваните услуги;
● запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
● уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;
● анализ на клиентската история;
● установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данникоито обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

● лични данни за контакт – адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
● данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер начужденец, постоянен адрес;
● данни за направените поръчки;
● кореспонденция във връзка с цялостното обслужване – електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;
● информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или другабанкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

o   друга информация като:

● Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация;
● IP адрес при посещение на интернет страницата ни;
● Демографски данни
● Данни за профил в социалните мрежи
● Информация от действията Ви на сайта

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем дасключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосоченитеданни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Випредложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши личниданни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационнимерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол заизпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на личниданни):

● пощенски оператори и куриерски фирми;
● лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани заобработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
● лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Кога изтриваме даннитесъбрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 180 дни след прекратяване на договорнотоотношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или другооснование.  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

● Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
● Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извънтърговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или третилица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
● Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзкасъс задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
● Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителнияпроцесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето назаконосъобразно счетоводство;
● Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство предсъд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативниактове;
● Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Кога изтриваме личните даннисъбрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме, след катозадължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

● по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
● задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите личниданни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмисленои доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта наобработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако нидадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякаквидоговорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Данникоито обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни саимейл, имена и телефонен номер.

Предоставяне на данни на трети лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл или други подобни.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето насъгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Акооттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определенитепо-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или простоданните ни за контакт.

Кога изтриваме даннитесъбрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 180 днислед първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в коиторезултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифициранетона конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представляваалтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваемиелементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. Заанонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като непредставляват лични данни.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизираниалгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги заадаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможенначин. Този процес се нарича профилиране.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ниеприлагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона зазащита на личните данни.

Компанията е установила правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността наВашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, можеда използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Лични данникоито сме получили от 3-ти лица

Получаваме лични данни от следните 3-ти лица: Фейсбук и Гугъл.

Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласнобългарското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане насъобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни отадминистратора);
● Достъп до собствените си лични данни;
● Коригиране (ако данните са неточни);
● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващиялични данни;
● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо сеединствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, коетопоражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субектана данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани илиобработвани по друг начин;
● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването наданните и няма друго правно основание за обработването;
● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания заобработването, които да имат преимущество;
● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение поправото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямоадминистратора;
● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги наинформационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителскаотговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна наадминистратора, когато:

● Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработванетое за срок, който позволява на администратора да провери точността на личнитеданни;
● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдатизтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата направни претенции;
● Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания наадминистратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинночетене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор безвъзпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когатообработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването сеизвършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост наданните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данниот един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването наличните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или заустановяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещуобработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва дасе прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване наличните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Тозирегистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

● Името и координатите за връзка на администратора
● Целите на обработването;
● Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
● Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
● Включително получателите в трети държави или международни организации;
● Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категорииданни;
● Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки засигурност